Bioplynová stanice v Jičíně?

15.04.2014 00:00

TISKOVÁ ZPRÁVA  

Bioplynová stanice v Jičíně

Přípravy projektu zastaveny

Jičín – 15.4.2014 Společnost ORCHIDEUS spol. s r.o. dnes zastavila přípravu záměru bioplynové stanice.

Projekt, jehož cílem bylo čistě vyrobit potřebnou energii a získat také výhody pro obyvatele Jičína – levnější teplo a užitek z vlastního bioodpadu, byl dnes naší společností zastaven. Veřejné jednání, které proběhlo minulé pondělí 7.dubna ukázalo, že město Jičín jako účastník řízení ani veřejnost nemají nové argumenty, které by vedly k jasnému prosazení nebo zamítnutí záměru. Ač se projekt v Jičíně setkal s malým pochopením věříme, že podobné projekty měnící bioodpady na energii v městech České republiky budou vznikat. Hlas zodpovědných institucí po těchto projektech v poslední době sílí. Například kompostárny řeší jen úzké spektrum bioodpadů, jsou provozně nákladné a energii z bioodpadu nepřinášejí.

Bioplynová stanice přeměňuje energii obsaženou v biomase a bioodpadech a přináší lidem elektřinu, teplo a hnojivo. Takto pojatý projekt v Jičíně nejspíše nevznikne.

Zvážili jsme průběh a délku trvání územního řízení o umístění stavby, které se odehrává 39. měsíc, postoj města, postoj mnohých spoluobčanů, nezávislost resp. závislost stavebního úřadu na místní samosprávě, reálnou vymahatelnost práva a realitu podnikání v našem městě. Poté jsme jako jednatelé a společníci dospěli ke shodě za těchto okolností a míře vyčerpání přípravy projektu bioplynové stanice utlumit. Dnes jsme požádali stavební úřad o přerušení vedeného územního řízení. Projekt takového typu přijde na řadu možná za 10 – 15 let. Pro výstavbu měl být využit areál bývalé mlékárny, tzv. brownfield na okraji města, který má dopravní napojení na existující obchvat města, a ze kterého je snadné předávat teplo i elektřinu. Vizí naší společnosti bylo provozovat funkční výrobnu energie čili mít „z odpadu užitek“.

Proces územního řízení byl zahájen v prosinci 2010, následně byla žádost o umístění v roce 2011 poprvé a v roce 2012 místním stavebním úřadem zamítnuta. Vzhledem ke splnění všech zákonných požadavků a vzhledem k dosavadní praxi v ČR shledal však nadřízený Krajský úřad Královéhradeckého kraje argument pro zamítnutí za neopodstatněný a vrátil věc k novému projednání. Tím hlavním argumentem pro odmítnutí projektu stavebním úřadem v Jičíně bylo tvrzení, že záměr není v souladu s územním plánem.

Podmínky pro umístění stavby jsou splněny, dokumentace záměru je kompletní a vyjádření všech dotčených orgánů jsou souhlasná. Určení povahy, resp. smyslu stavby je v tuto chvíli jediným pomyslným jazýčkem na vahách. Otázka zda se jedná o výrobnu energie nebo o zařízení pro zpracování odpadu. Dle určení této povahy záměru vyplyne soulad či nesoulad s územním plánem města. Naše společnost zastává názor, že smyslem celé stavby je výroba energie z biomasy, jejíž energie je využita právě proto, aby z ní byla vyrobena elektřina a teplo (a hnojivo). Nejedná se o zpracování odpadu jako například na skládce či ve spalovně, kde je odpad likvidován. Město slovy starosty „připustilo“ úvahy o menším záměru či jiném umístění, na veřejném projednání záměru také vzešel z řad veřejnosti návrh, aby město nalezlo vhodný pozemek, protože záměr je do budoucna potřebný. Naše společnost je otevřena jednání s městem Jičín.

V rámci celého procesu jsme zaznamenali jak podporu, tak i odpor záměru. Děkujeme, těm, kteří se na projektu jakýmkoliv způsobem podíleli, aby mohl pokračovat, vyjadřovali se k němu v rámci správních řízení i jako veřejnost. Děkujeme všem za pozornost, kterou záměru věnovali ať podporující tak odpůrnou.

Využití biomasy včetně bioodpadů v bioplynové stanici považujeme v dnešní době, kdy se klade stále větší důraz na ekologicky šetrnou produkci energie a energetickou soběstačnost a kdy náklady na likvidaci odpadů rostou za cestu moderní, vyspělou a výhodnou. Respektujeme jiný názor, který obhajuje současnou podobu zacházení s energiemi a vystupuje proti záměru navzdory viditelnému trendu ve světě, kde současné realizace směřují k místní produkci energie a především soběstačnosti a kde podobné záměry fungují ku prospěchu lidí. Po zvážení situace jsme se rozhodli reagovat na realitu našeho města a přípravu projektu zastavit.

Vojtěch Drahoňovský.
e-mail: drahonovsky@orchideus.cz

Zpět