Obavy občanů

Mezi hlavní obavy vedení města a občanů patří především případný zápach fermentační stanice, zvýšený automobilový provoz v souvislosti s provozem stanice a případná zdravotní rizika plynoucí z charakteristiky zpracovávaného bioodpadu. Z těchto obav potom plyne nesouhlas s umístěním fermentační stanice v objektu bývalé mlékárny.

Obava č. 1: Zápach

Uvažovaná technologie využívá několikastupňovou fermentaci, kde je doba zdržení materiálu vždy taková, jakou dané složení vstupních materiálů vyžaduje – pro tuky je to až 120 dní! Stupeň rozkladu organické hmoty je pečlivě hlídán počítačem a do dalšího stupně není puštěn dříve než jsou k tomu vytvořeny příhodné podmínky. Za těchto okolností je výsledný digestát dokonale strávenou hmotou, kterou neucítíte ani když se k němu skloníte na 1 cm (osobně vyzkoušeno:-)).

Aby nemohl uniknout zápach ani na vstupu - při zpracování bioodpadu, je materiál navážen cisternami nebo hermeticky uzavřenými vozy (zabezpečenými i proti úkapu), jejichž vykládka je zahájena až po uzavření vstupních vrat a odsávání vzduchu přes pachový biofiltr. Tato povinnost je upravena v provozním řádu stanice a bude přísně dodržována!

Nutno dodat, že značná část bioodpadů, které budou ve stanici zpracovávány samy o sobě ani nebudou v okamžiku příjezdu do stanice ke zpracování nijak zapáchat. Bioodpady z průmyslu jsou dováženy krátce poté, co jsou vyprodukovány a před samotným zpracováním se nestihnou rozložit tak, aby začaly zapáchat - to platí i o odpadech živočišného původu. Avšak i pro případ zapáchajících vstupních surovin je provoz vybaven dostatečným jištěním proti úniku zápachu do bezprostředního okolí.

Obava č. 2: Dopravní zátěž

Areál bývalé mlékárny je umístěn jen pár desítek metrů od sjezdu z obchvatu vedoucího kolem Jičína. Pokud se nebude jednat o svoz bioodpadu přímo z města Jičína, bude veškerá ostatní doprava surovin vedena přes tento obchvat! Po obchvatu projede denně cca 20 000 automobilů, z čehož jich je cca 6 400 nákladních. Denně bude průměrně cca 16 automobilů přivážet nebo odvážet suroviny do fermentační stanice, což činí nárůst celkové dopravy po obchvatu o 0,08 % a nárůst množství nákladních automobilů o 0,25 %. Tento nárůst dopravy běžný občan ani nezaregistruje.

Obava č. 3: Zdravotní rizika

Do fermentační stanice v Jičíně NEBUDOU naváženy žádné rizikové odpady, jakými jsou například uhynulá zvířata či živočišný materiál pocházející z infikovaných chovů. Množení škůdců, hlodavců či hmyzu je zamezeno zpracováním v uzavřených prostorách . K odpadu, potenciální potravině, se škůdci nedostanou. Prostory manipulace jsou vybaveny elektrickými lapači hmyzu, vzduch je odsáván spolu s případným hmyzem a čištěn ve vzduchové pračce, otvory pro odtékání vody jsou vybaveny mřížkami proti vniknutí hlodavců. Proto nedochází v zařízení k šíření či rozmnožování potenciálních škůdců. Díky opatřením je zamezeno i šíření chorob.