Přínosy záměru

Pozitivních přínosů tohoto způsobu zpracování bioodpadů je mnoho a lze je rozdělit podle toho, které cílové skupiny se dotýkají. Můžeme tedy popsat, co tento záměr přinese obyvatelům Jičína, městu Jičín, okresu Jičín, Královehradeckému kraji a nakonec i samotné České republice. 

Přínosy pro obyvatele Jičína:

Nižší platby za zpracování bioodpadů ze strany města se mohou promítnout do nižší ceny za zpracování komunálního odpadu pro občany. Chystané zařízení na zpracování bioodpadů si může dovolit žádat nižší cenu za zpracování bioodpadů než je účtovaná skládkami, protože přijatý odpad je vlastně surovinou k výrobě energie.

Občané Jičína, jejichž domácnosti jsou zásobovány teplem z centrálního rozvodu získají nový, levnější zdroj tepla, který bude navíc NEZÁVISLÝ na dodávkách ruského plynu.

Všichni občané Jičína také dostanou možnost třídit biologicky rozložitelné odpady a zařadit se tak mezi desítky českých měst a obcí, kde se třídění bioodpadu ujalo, občané si na něho zvykli a jsou za něho rádi.

Přínosy pro město Jičín: 

Město Jičín má také možnost deklarovat zájem o zapojení do systému a zajistit si tak zdarma nádoby na bioodpad pro své obyvatele. Po datu podání žádosti o dotaci už toto nebude možné. Za zpracování bioodpadu bude požadována nižší cena než jaká se platí za uložení odpadu na skládku - trvale nižší cenu než za skládkování je možné garantovat smluvně. Odkloněním bioodpadu ze směsného komunálního odpadu (který tvoří cca 40 - 50 % hmotnosti SKO) se sníží množství odpadů ukládaných na městskou skládku a prodlouží se tak její životnost. Vytříděním bioodpadů z odpadu ukládaného na skládku také dojde ke snížení zátěže životního prostředí a snížení množství emisí skleníkových plynů.

Městský centrální rozvod tepla je možné obohatit o další zdroj, který využívá obnovitelné energie, je nezávislý na dodávce plynu z Ruska a může nabídnout nižší cenu tepla než jsou náklady současných zdrojů.

Zemědělci z Jičína a okolí získají možnost odběru kvalitního přírodního hnojiva - digestátu, které je pro půdu kvalitnější a levnější alternativou průmyslových hnojiv.

Město Jičín bude mít vyřešeno nakládání s biologicky rozložitelnými odpady - toto po něm bude požadovat připravovaná novela odpadového zákona.

Přínosy pro okres Jičín a přilehlé okolí:

V rámci chystaného systému budou městům a obcím, které včas deklarují zájem zapojit se do systému poskytnuty zdarma nádoby na sběr bioodpadů od občanů. Cena za zpracování bioodpadů ve fermentační stanici, která bude nabídnuta městům a obcím bude nižší než jsou náklady na uložení tohoto odpadu na skládku. Odkloněním biologicky rozložitelného odpadu ze směsného komunálního odpadu se sníží jeho množství, bude možné snížit frekvenci svozu směsného komunálního odpadu (zkušenosti ze zahraničí) a prodlouží se životnost skládek komunálního odpadu. Obce a města okresu Jičín také budou lépe připravena na chystanou novelu zákona o odpadech, která počítá s povinností separovat biologicky rozložitelný odpad. V neposlední řadě se zlepší životní prostředí obyvatelům okresu Jičín, protože odstraněním biologické složky z odpadu ukládaného na skládky se zamezí jejímu nekontrolovanému hnití v tělese skládky, nežádoucím průsakům do spodních vod a emisi skleníkových plynů.

Přínosy pro Královehradecký kraj:

Královehradecký kraj částečně převzal závazek České republiky vůči Evropské Unii v oblasti odklonění biologicky rozložitelných odpadů ze skládek a jejich materiálového a energetického využití a začlenil je do svého Plánu odpadového hospodářství.

Plán odpadového hospodářství Královehradeckého kraje, který byl schválen zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 27. května 2004 usnesením číslo 29/962/2004 si stanovuje mimo jiné  následující závazné strategické cíle:

  • Podpořit vytvoření sítě regionálních ekonomicky a technicky zdůvodněných zařízení pro nakládání s komunálním odpadem v rámci dvou i více krajů se zaměřením na výstavbu kompostáren, zařízení pro anaerobní rozklad a mechanicko-biologickou úpravu těchto odpadů v rámci spolupráce se stabilními a odborně zdatnými oprávněnými osobami na bázi dohod, společných řešení apod.

  • Preferovat integrované systémy nakládání s odpady, tzn. komplexní regionální systémy za předpokladu zajištění logistiky a odbytu výstupů

  • Snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných odpadů uložených na skládkyna 75 % hmotnostních do roku 2010, na 50 % hmotnostních do roku 2013, na 35 % hmotnostních do roku 2020 z výskytu biologicky rozložitelných komunálních odpadů v roce 1995

 

Přínosy pro Českou republiku:

Legislativa týkající se biologicky rozložitelného odpadu (BRO) ukládá ČR povinnost snížit množství skládkovaného BRKO. Tento závazek přejaly obce a města do svých Plánů odpadového hospodářství. Závazek týkající se bioodpadů je striktní a směřuje ke snížení množství ukládaného BRKO na skládky v porovnání s rokem 1995 na 75 % do roku 2010, na 50 % do roku 2013 a na 35 % do roku 2020  (nař. vl. č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky). Cílem je tento bioodpad dále využít. V současné době probíhá legislativní proces k přijetí nového zákona o odpadech. Návrh zahrnuje i stanovení povinnosti obcím zajistit tříděný sběr biologicky rozložitelného odpadu.

Dalším závazkem České republiky vůči Evropské Unii je podíl obnovitelné energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie. Pro ČR je do roku 2010 stanoven indikativní cíl ve výši 8 % elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů na základě referenčních údajů o hrubé vnitrostátní spotřebě elektřiny z roku 2000.

Protože má Evropská Unie i Česká republika velký zájem na splnění těchto podmínek, jsou řešení směřující k řešení této situace podporována dotačně.