Popis systému

Prvním krokem je sběr a svoz bioodpadu od jejich původců. Těmi jsou jak domácnosti tak provozovny jako například restaurace, školní jídelny, zpracovatelské závody, prodejny potravin apod. Tito všichni mají uzavíratelnou nádobu, do které bioodpad odkládají. Tuto nádobu minimálně každý týden vyzvedne svozové auto, které je upravené na sběr polotekutých odpadů. Sebrané bioodpady sveze do fermentační stanice, kde jsou okamžitě přijaty do uzavřených jímek.

Po vjezdu svozového auta do příjmové haly začíná samotné zpracování. Příjmová hala se při příjmu a zpracování zavře a vzduch z jejího vnitřku je odsáván, čímž v hale vznikne podtlak zamezující jakémukoliv úniku vzduchu z vnitřku haly mimo biologický filtr. Odsátý vzduch je z haly veden do biologického filtru pachových částic, kde je čištěn a zbaven zápachu. Pachem nejzatíženější vzduch je odváděn přímo do kogenerační jednotky, kde je ve směsi s bioplynem spálen, čímž je zápach dokonale eliminován.

Procesu fermentace předchází příprava surovin. Tekuté bioodpady jsou načepovány přímo do zásobníku, tuhé bioodpady jdou nejprve přes příjmovou drtící jímku. V jímce se hmota rozemele na části o velikosti do 6 mm. Takto velké částice se dále pohybují jako tekutý substrát potrubím. V procesu následuje třídění pomocí zařízení využívajícího různých fyzikálních vlastností jednotlivých příměsí. Vytřídí se látky jako kovy, sklo, papír, tetrapaky, železo apod. Tyto vytříděné látky jsou z větší části recyklovány. Vyčištěné bioodpady projdou následně hygienizací (pasterizací) aby se zničily choroboplodné zárodky a očistil se tak celý materiál pro další zpracování. Vše probíhá pod stálou kontrolou a dle nařízení ES 1774/2002, které stanovuje podmínky hygienizace a určuje jaké druhy odpadu se mohou ve fermentační stanici zpracovat. Po hygienizaci začíná samotný fermentační proces.

Fermentace probíhá v několika fázích, ve kterých bakterie postupně rozkládají organický materiál až na výsledný bioplyn, který je směsí metanu (cca 65 %), oxidu uhličitého (cca 35 %) a malého množství jiných příměsí. Tento proces probíhá při teplotě okolo 40 stupňů Celsia a trvá podle druhu rozkládaného materiálu 20 až 120 dní. Bioplyn je vyčištěn od nežádoucích příměsí a použit jako palivo spalovacího motoru. Pro vyrovnání nesouladu mezi aktuální produkcí bioplynu a spotřebou kogenerační jednotky slouží zásobník bioplynu, který dokáže pokrýt několika hodinovou spotřebu kogenerační jednotky.

Vedle elektrické energie a tepla je produktem zpracování bioodpadů i fermentační zbytek zvaný digestát. Digestát je tekutý zbytek z procesu fermentace s nízkým obsahem sušiny. Digestát již neobsahuje organickou složku, která byla obsažena v přivezených bioodpadech. Organické látky způsobující zápach byly bakteriemi přeměněny na bioplyn a proto je digestát, bez zápachu a vůně. Digestát obsahuje vysoké množství rozpuštěných živinných látek a minerálů. Používá se jako hnojivo na pole místo průmyslově vyráběných hnojiv typu NPK. Tento digestát je skladován a průběžně odvážen k aplikaci na půdu – na rozdíl od aplikované surové kejdy či hnoje však nezatěžuje okolí zápachem.

Tím je proces ukončen. Bioodpady tak byly ekologicky zpracovány a přinesly nám užitek v podobě elektrické energie, tepla a živin. Zmenšilo se množství odpadů uložených na skládky a bylo přispěno ke snížení množství uvolňovaných skleníkových plynů.

Více o výrobě a využití bioplynu na www: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=5610

Naším záměrem je přispět ke kvalitě životního prostředí, především v oblasti nakládání s bioodpady. Chceme toho dosáhnout pomocí technologie jejich zpracování, která je nejlepší dostupnou technologií a umí eliminovat případné doprovodné jevy jako je zápach.