Vydání stanoviska EIA

18.06.2010 13:12

Krajský úřad Královehradeckého kraje 18. června 2010 vydal souhlasné stanovisko k posouzení vlivů záměru bioplynové stanice v Jičíně na životní prostředí. Stanovisko je výsledkem bezmála ročního procesu, v němž orgány státu a kraje, jako i nezávislý odborníci posuzovali vlivy záměru na životní prostředí.

Proces posuzování vlivu na životní prostředí byl podroben připomínkám úřadů jako je například Česká inspekce životního prostředí, Krajská hygienická stanice nebo Krajská veterinární správa. Nezávislý oponentní posudek, který zadal Krajský úřad, označil vlivy záměru na životní prostředí za nevýznamné. Na závěr procesu proběhlo i transparentní veřejné projednání, kde se k záměru mohli svobodně vyjadřovat občané Jičína. Všechny připomínky a dotazy, které vzešly během dlouhodobého procesu byly  zodpovězeny a jejich vypořádání je součástí souhlasného stanoviska.

Platnost souhlasného stanoviska je stejně jako u obdobných projektů podmíněna několika podmínkami, které musí realizátoři projektu splnit. Mezi hlavní patří snížení kapacity záměru na 21 tisíc tun bioodpadu ročně, zakrytí koncových skladů digestátu, vypracování dopravního a provozního řádu, pravidelná měření emisí a kvality výstupních produktů.

Koordinátor projektu Vojtěch Drahoňovský uvedl: „Vydání souhlasného stanoviska ukončilo velmi dlouhý a podrobný proces posuzování vlivů biostanice na své okolí. V rámci něj jsme několikrát detailně doložili, v jaké míře bude mít provoz biostanice vliv na občany Jičína. Přivítali jsme, že byly nezávislými odborníky zdokumentovány a vysvětleny veškeré aspekty provozu biostanice jak dotčeným úřadům, tak jičínské veřejnosti. Stanovisko nám jednak umožňuje pokračovat v realizaci záměru, jednak nás zavazuje přísnými podmínkami, které budeme při realizaci a následném provozu bioplynové stanice bez výhrad plnit. Od počátku nám jde o čisté řešení, které bude přinášet užitek ve formě elektrické i tepelné energie.“

Velice kontroverzním se oproti tomu nadále jeví jednání současného vedení města, které celý záměr doprovází. Jeho představitelé proti bioplynové stanici vedou dlouhodobě negativní kampaň, včetně rozesílání a vylepování klamavých plakátků strašících veřejnost. Přitom se několikrát – a to i na posledním veřejném projednání před občany – vyjádřili, že by vlastně rádi stavěli stanici vlastní. „Otevřené nepřátelství a vystupňovaná agresivita ze strany starosty a místostarosty města pro nás představuje obrovské varování. Současné vedení nám i jičínské veřejnosti dává jasně najevo, že udělá vše proto, aby nepřipustilo žádný záměr, který není v jeho mocenské režii“, doplnil k celé nepříjemné záležitosti Vojtěch Drahoňovský.

 

Ing. Petr Novotný

 

Úplné znění posudku si můžete stáhnout zde.

 

 

 

Zpět