Zveřejnění posudku EIA

26.04.2010 19:38

Krajský úřad Královehradeckého kraje 20. dubna 2010 zveřejnil důležitý posudek hodnotící vlivy na obyvatele a životní prostředí v rámci záměru výstavby bioplynové stanice v Jičíně. Podle posudku patří technologie stanice zpracovávající bioodpad mezi v současnosti nejlepší dostupné technologie. Vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byly odborníky výslovně označeny za nevýznamné.

Krajský úřad Královehradeckého kraje v říjnu minulého roku rozhodl, že vliv záměru stanice zpracovávající bioodpad na životní prostředí musí být posouzen v procesu EIA. Tento proces je pro svou důkladnost a detailnost označován jako „velká EIA“. Proto v rámci něj musí být vypořádány všechny důležité připomínky, které ve stanovené lhůtě vznášeli jak občané, tak různé instituce. Krajským úřadem byl vybrán nezávislý odborník (posudkář). V rámci tohoto procesu si tento posudkář nechal navíc vypracovat několik dalších nezávislých studií, které měly za úkol prověřit informace uvedené v dokumentaci.

Ze studií vybíráme zejména ty, které se zevrubně zaobíraly tématy vyvolávajícími minulé měsíce veřejnou debatu v Jičíně:

  • V prvé řadě tak pachová studie vypracovaná společností ODOUR s.r.o. v závěru uvádí, že „záměr při dodržení plánovaného souboru technicko-organizačních opatření, nebude mít obtěžující vliv na průměrně senzitivní populaci ve vztahu k pachovým látkám v přilehlé obytné zóně“.
  • Dále byla předním českým epidemiologem Prof. MUDr. Jaroslavem Kotulánem, CSc. vypracována studie s názvem „Posouzení míry rizika přenosu infekce mouchou“, z níž plyne, že riziko přenosu infekcí mezi posuzovanou bioplynovou stanicí a okolní obytnou zástavbou je prakticky nulové.
  • Dopad záměru na ovzduší dále hodnotí rozptylová studie, která nezaznamenala žádné překročení emisních a imisních limitů v souvislosti s projektem.

Posudek na základě všech těchto studií doporučuje Krajskému úřadu vydat souhlasné stanovisko se záměrem. Toto souhlasné stanovisko je podmíněné splněním celkem 24 podmínek.

Stanovisko iniciátora záměru ZO ČSOP Křižánky - Jičín: "Naším hlavním cílem po celou dobu existence místní organizace ČSOP v minulých osmnácti letech bylo a stále zůstává zlepšování ochrany přírody v Jičíně. Proto jsme přivítali pečlivý posudek hodnotící dopady našeho záměru na obyvatele i životní prostředí. Souhlasíme s podmínkami pro povolení stavby a věříme, že provozu stanice nebudou kladeny další překážky. Zejména však zveme všechny jičínské občany na veřejné projednání procesu EIA, které se s největší pravděpodobností uskuteční dne 25. května 2010. Jsme rádi, že můžeme výsledky tohoto procesu otevřeně projednat nejen s příslušnými orgány, ale zejména s občany, kteří měli ze záměru obavy. Některé výtky na naší adresu v minulosti nás opravdu jako místní patrioty mrzely. Proto jsme se rozhodli pro ně připravit i leták vysvětlující problémové otázky. Chceme, aby naše město drželo krok s dalšími zeměmi Evropské unie. Proto stále považujeme záměr, který z městského odpadu vyrobí energii v podobě elektřiny i tepla za unikátní a užitečný pro rozvoj Jičína jako ekologického města."

 

Vojtěch Drahoňovský

 

Úplné znění posudku si můžete stáhnout na webových stránkách http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=HKK503

 

 

Zpět