Příprava záměru

Rekapitulace přípravy záměru:

4/2007 zahájení přípravy projektu (vize, definování základních parametrů projektu a harmonogramu)

6/2007 první představení rámce projektu odborným pracovníkům MěÚ Jičín (odbor ŽP), TS Jičín a MěBP Jičín

8/2007 první představení rámce projektu odborným pracovníkům MěÚ Jičín (odbor ÚPRM) pro diskuzi vhodné lokality pro umístění záměru a jeho prostřednictvím představení záměru vedení města

8/2007 první představení rámce projektu starostovi města a předání anotace (osnovy) projektu s nabídkou zapojení města do projektu (využití a spolupráce)

9/2007 první exkurze na zařízení se shodnou technologií pro zpracování bioodpadů v Rakousku se zástupcem TS Jičín

10/2007 podání podnětu na zapracování změny využití území do nového územního plánu - ČOV (2010)

3/2008 představení záměru a jeho parametrů Komisi pro životní prostředí a ekologickou výchovu, resp. místostarostovi města Jičín (člen komise) včetně možného umístění (bývalá mlékárna – dále jen „ML“) a s nabídkou zapojení města do projektu (využití a spolupráce)

1-8/2008 jednání o odkupu areálu bývalé mlékárny Jičín, 8/2008 podpis kupní smlouvy

4-11/2008 mapování producentů biomasy a bioodpadů v okrese Jičín a zpracování Studie BRO v okrese Jičín

5/2008 druhá exkurze na bioplynovou stanici se shodnou technologií v Rakousku se zástupci MěÚ Jičín (odbor ŽP, odbor ÚPRM) a TS Jičín

10/2008 představení záměru, jeho aktuálního vývoje a konkrétních parametrů vedoucímu MěÚ Jičín včetně umístění (ML) s nabídkou zapojení města do projektu (využití a spolupráce)

3/2009 představení aktuálního vývoje záměru Komisi pro životní prostředí a ekologickou výchovu s opětovnou nabídkou zapojení města do projektu

4/2009 třetí exkurze na bioplynovou stanici se shodnou technologií v Rakousku se zástupci Královehradeckého kraje a Krajského úřadu Královehradeckého kraje, odboru ŽP

4/2009, 6/2009 představení projektu 1. náměstku hejtmana Královehradeckého kraje v souvislosti se žádostí o poskytnutí záruky pro financování projektu Královehradeckým krajem (diskutovány přínosy a význam projektu pro kraj, resp. pro okres Jičín a kroky k poskytnutí zajištění projektu formou záruky)

6/2009 představení aktuálního vývoje záměru vedení města Jičín – starosta, místostarostové, vedoucí městského úřadu s opětovnou konkrétní nabídkou zapojení města do projektu (využití a spolupráce)

6/2009 vydání Územně plánovací informace odborem ÚPRM MěÚ Jičín, kde ve variantě 2 sděluje, že záměr je v souladu s v té době platným územním plánem města Jičín

6-8/2009 osobní setkání s jednotlivými zastupiteli města a představení projektu

6/2009, 8/2009 jednání o poskytnutím záruky Královehradeckým krajem s 1. náměstkem hejtmana a vedoucím ekonomického odboru Krajského úřadu Královehradeckého kraje

8/2009 jednání se zástupci MěBP Jičín a MěÚ Jičín (odbor ÚPRM) o konkrétní spolupráci při dodávkách tepla včetně řešení teplovodu; jednání se zástupci TS Jičín o konkrétní spolupráci při zajištění odděleného sběru bioodpadů

8/2009 představení aktuálního vývoje záměru zastupitelům města Jičín na pracovním jednání zastupitelstva s opětovnou nabídkou zapojení města do projektu – konkrétní možnosti využití projektu včetně cenových nabídek (dodávky tepla, zpracování bioodpadu, zavedení třídění ve městě Jičín) – obrat v postoji vedení města Jičín

9/2009 zprovoznění webových stránek projektu www.fsjicin.cz

9/2009 zahájení procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) – podání oznámení ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje, odboru ŽP, oddělení EIA a IPPC

10/2009 čtvrtá exkurze na bioplynovou stanici se shodnou technologií v Rakousku pro jičínskou veřejnost, zastupitele města Jičín (také zástupci MěÚ Jičín – odbor ŽP) a zástupce orgánů státní správy

10/2009 pokračování procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) – podáním dokumentace

2/2010 jednání s místostarostou města Jičín ke skutečnostem záměru a exkurze radních na bioplynové

stanice v Rakousku

4-5/2010 vydání a zaslání informačního materiálu o projektu pro občany města Jičín

5/2010 veřejné projednání v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) - Jičín

6/2010 vydání souhlasného stanoviska Krajským úřadem Královehradeckého kraje v procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) a jeho ukončení

8-10/2010 účast v řízení o vydání nového Územního plánu Jičín – obrana vlastnických práv (koncept, návrh) - využití plochy areálu bývalé mlékárny zachováno jako plocha výroby a skladování (VP) jako v původním územním plánu

8-11/2010 úprava projektové dokumentace dle podmínek stanoviska EIA a získání stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a institucí k projektové dokumentaci pro územní řízení